UNLOCK: een groene waterstof­economie voor het mkb in Europa

UNLOCK helpt beleidsmakers om regionale groene waterstofeconomieën open te stellen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en om duurzame groei, het concurrentievermogen en het scheppen van banen binnen het mkb te bevorderen.

De Hanzehogeschool is de adviserende hoofdpartner van het internationale consortium dat negen partners, twee geassocieerde beleidsinstanties en meer dan 60 belangenorganisaties verenigt. Het project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) als een van de winnende projectaanvragen in de eerste oproep van het Interreg Europe 2021-2027 programma.

Projectomschrijving

Het project richt zich op het gemeenschappelijke regionale ontwikkelingsvraagstuk van duurzame groei, concurrentievermogen van het mkb en het creëren van banen binnen het mkb in de zich snel ontwikkelende regionale groene waterstofeconomieën.

De ontwikkeling van de zogenaamde groene waterstofvalleien is een ambitieuze beleidsdoelstelling van de Europese Unie, waarin de regionale industrie, samen met nationale en regionale overheden, de hoofdrol speelt, terwijl de deelname van het mkb eerder beperkt is (op enkele uitzonderingen na). Bovendien blijkt dat het lokale mkb niet voorbereid is op of zich niet volledig bewust is van de huidige transformatie van een economisch systeem naar een groene waterstofeconomie, wat een bedreiging vormt voor duurzame groei, het concurrentievermogen van het mkb en het scheppen van werkgelegenheid binnen het mkb in die regio’s.

Terwijl mkb’s cruciaal zijn voor de lokale economische ontwikkeling: het scheppen van banen, groei, duurzaamheid, sociale cohesie en de verspreiding van innovaties. De overheid kan een belangrijke rol spelen door te anticiperen op ongewenste ontwikkelingen en door in de snel veranderende regionale ecosystemen duurzame groei, het concurrentievermogen van het mkb en het scheppen van banen binnen het mkb te waarborgen en te versterken.

Doel

Het project heeft als doel de verschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen, de organisatorische capaciteiten van de regionale autoriteiten te vergroten en de beleidsinstrumenten ter bevordering van duurzame groei, het concurrentievermogen van het mkb en het scheppen van werkgelegenheid in het mkb te verbeteren.

Dit willen we bewerkstelligen door productieve investeringen, in snel ontwikkelende regionale groene waterstofeconomieën. Door de verantwoordelijke beleidsautoriteiten in staat te stellen:

  • Onderling ervaringen uit te wisselen en goede praktijken vast te stellen.
  • Nieuwe kennis te ontwikkelen door deelname aan gemeenschappelijke leeractiviteiten en individueel en organisatorisch leren.
  • Samen te werken met groepen relevante belanghebbenden en de kwaliteit van (bestaande) bestuurssystemen te verbeteren.
  • Expertise op te doen bij de betrokken universiteiten.
  • Beleidslessen te trekken ter verbetering van regionale interventies.

Valorisatie

Het project draagt bij door de organisatorische capaciteiten van Europese regio’s te ontwikkelen, lokale groene waterstofeconomieën te stimuleren, beleidsinstrumenten ter bevordering van duurzame groei, het concurrentievermogen van het mkb en het scheppen van banen binnen het mkb te verbeteren. Het project verkleint de verschillen tussen regio’s door het delen van ervaringen en goede praktijken via individueel en organisatorisch leren mogelijk te maken, verbetert de kwaliteit van governancenetwerken door de betrokkenheid met groepen relevante belanghebbenden te stimuleren en vergroot de organisatorische capaciteit van regio’s door de samenwerking met kennisinstellingen te versterken.

Taal selecteren: