RAAK PRO: biologische methanisering

Groene elektriciteit omzetten in methaan en opslaan in lege gasvelden

In Groningen wordt onder leiding van Hanzehogeschool Groningen sinds 2015 onderzoek gedaan naar de toepassing van biologisch methaan als duurzame energiedrager. Het project heet Bio Power-to-Gas (BioP2G) en loopt vier jaar. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een regeling uit het RAAK programma van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het bedrijfsleven. De aanleiding voor het onderzoek is hoe om te gaan met de tijdelijke elektriciteitsoverschotten door de sterke groei van energie opgewekt uit zon en wind. De elektriciteitsoverschotten kunnen via elektrolyse omgezet worden in waterstofgas. Het waterstofgas wordt in een biomassavergister gecombineerd met kooldioxide en vormt zo methaan. Dit gebeurt door bacteriën. Methaan kan ondergronds worden opgeslagen in lege gasvelden.

Toevoeging waterstof leidt tot meer en schoner biogas

De eerste resultaten lijken veelbelovend. In de laboratoriumomgeving van de Hanzehogeschool is gebleken dat de toevoeging van waterstof aan een bestaande biomassavergister, leidt tot aanzienlijk meer en ook schoner biogas.Echter, het is de vraag of waterstof op deze wijze in de praktijk toegepast kan worden. Bestaande biomassavergisters hebben niet de ideale omstandigheden voor de waterstof-etende en methaan producerende ‘oer’ bacteriën. Bovendien zijn de huidige biomassavergisters niet luchtdicht, wat nodig is om het waterstofgas niet te laten ontsnappen. Een tweede, kleinere installatie naast de bestaande biomassavergister werkt waarschijnlijk beter. In de tweede installatie kunnen de ‘oer ‘bacteriën beter tevreden worden gehouden en kan de waterstof gerichter toegevoegd worden. Dit jaar zullen de experimenten in het laboratorium moeten laten zien of dit daadwerkelijk ook zo is.

Uitdaging

Het onderzoek moet antwoord geven op de vele openstaande vragen. Zoals welke volumes zijn realistisch, wanneer is het rendabel en welke eventuele maatschappelijke bezwaren zijn er voor de toepassing ervan. De uitdaging zit hem er in om de ‘oer’ bacteriën in een vloeibaar milieu, te voorzien van voldoende eten en waterstofgas.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Machiel van Steenis via vansteenis@energyvalley.nl.

Taal selecteren: