Onderzoeken en projecten

Binnen de verschillende kenniscentra en lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen lopen vele onderzoeken en projecten voor de ontwikkeling van praktisch toepasbare (nieuwe) kennis. Ook binnen EnTranCe worden continu nieuwe onderzoeken opgestart. Op deze pagina vind je alle lopende onderzoeken per lectoraat en de resultaten van afgeronde onderzoeken.

Lopende onderzoeken en projecten per lectoraat 


Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society
Het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten: Energysense, IANOS, Natuurinclusieve burgers, bewonersmonitor aardgasvrije wijken – Erflanden en SAVE. De onderzoeken Energysense en IANOS zijn hieronder in meer detail uitgelicht.

Energysense
Energysense is een onafhankelijk bevolkingsonderzoek over energiegebruik door de Hanzehogeschool Groningen. Hiermee creëren we een lopend programma voor onderzoek en innovatie op het gebied van de energietransitie en faciliteren we de verduurzaming van huishoudens. Lees hier meer over het onderzoeksproject Energysense.

IANOS
IANOS is een Europees project voor de verduurzaming van eilanden in Griekenland, Portugal en Nederland. IANOS verenigt verschillende eilanden met elkaar, die een gemeenschappelijke visie hebben op het verduurzamen van hun energiesystemen en energieonafhankelijk willen zijn in 2050. Lees hier meer over het onderzoeksproject IANOS.

 

Lectoraat Energietransitie
Het lectoraat Energietransitie werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten: Groene Waterstof Booster, Hydrohub MegaWatt Test Centre, HyScaling, H2GROW (TKI Transport), Cooll, LEVE II, Release, MMIP13 – MMVIB, SafeSense, Wattflex, Unlocking Green Hydrogen Economy for SMEs in European Regions en HOLON – Semi Autonome Energie Systemen. De onderzoeken Groene Waterstof Booster en Hydrohub MegaWatt Test Centre zijn hieronder in meer detail uitgelicht.

Hydrohub MegaWatt Test Centre
Op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool wordt momenteel gebouwd aan het Hydrohub MegaWatt Test Centre: een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van de productie van groene waterstof via elektrolyse. Dit is essentieel om ‘groene’ waterstof goedkoop, efficiënt en op grote schaal te kunnen produceren. Daarmee kan de chemische industrie haar CO2-emissies reduceren. Het doel is om dit vóór 2030 te bereiken. Lees hier meer over het onderzoeksproject Hydrohub MegaWatt Test Centre.

Groene Waterstof Booster
De Groene Waterstof Booster (GWB) is gericht op het neerzetten van een open innovatie op EnTranCe, dé energieproeftuin van Groningen. De doelgroep van de GWB is het mkb in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). De GasUnie en GasTerra nemen als financiële partners deel aan het project en het programma wordt ondersteund door SNN. Lees hier meer over het onderzoeksproject Groene Waterstof Booster.

 

Lectoraat Life Science & Renewable Energy
Het lectoraat Life Science & Renewable Energy werkt momenteel aan het volgende onderzoeksproject: Why Care More. Het onderzoek is hieronder in meer detail uitgelicht.

Why Care More
Gezien de verwachte druk op biomassa moet de opbrengt van groen gas uit moeilijk te verwerken biomassa vergisting omhoog. Er wordt in dit project onderzoek gedaan naar een efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa. Lees hier meer over het onderzoeksproject Why Care More

 

Lectoraat Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie
Het lectoraat Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten: Making City en SHREC. De onderzoeken zijn hieronder in meer detail uitgelicht.

SHREC – Europese samenwerking voor energietransitie
Hoe krijgt een regio bedrijven en huishoudens mee in de energietransitie? In dit Europese samenwerkingsproject wordt gezocht naar oplossingen voor regionaal beleid. De Hanzehogeschool Groningen werkt in het Interreg Europe project SHREC samen met acht Europese partners aan regionaal beleid voor het stimuleren van het gebruik en de productie van hernieuwbare energiebronnen. Lees hier meer over het onderzoeksproject SHREC.

Making City
​​
In dit project wordt onderzocht hoe je burgers niet alleen kunt betrekken maar ook aan het roer kunt zetten bij de invulling van de ambitieuze doelstelling om als stad energieneutraal te worden. Onze bijdrage is gericht op het ontwikkelen en onderzoeken van methoden om de rol van burgers te versterken bij het tot stand komen van een Positive Energy District. Lees hier meer over het onderzoeksproject Making City

 

Lectoraat windenergie
Het lectoraat Energietransitie werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten: AIRTuB en Offshore Wind Innovation Centre. Het onderzoek AIRTuB is hieronder in meer detail uitgelicht.

AIRTuB
AIR​TuB staat voor Automated Inspection and Repair of Turbine Blades. De windindustrie exploiteert al ongeveer tien jaar offshore windenergie, daarom is windturbine Operations & Maintenance (O&M) een snelgroeiende, maar nog niet geoptimaliseerde activiteit om windparken winstgevend te houden. Met dit project willen we bewijzen dat geavanceerdere geautomatiseerde sensor- en coatingsystemen de inspectie- en reparatiewerkzaamheden rond offshore windparken kunnen verbeteren, om de AEP (Annual Energy Production) te verhogen en de kosten van O&M te verlagen. Lees hier meer over het onderzoeksproject AIRTuB.

Op de website van de Hanzehogeschool Groningen is een overzicht te vinden van alle onderzoeken en projecten die lopen en zijn afgerond. Bekijk hier alle onderzoeksprojecten van de Hanzehogeschool Groningen.

Resultaten afgeronde onderzoeken

Onze lectoren en onderzoekers publiceren al hun onderzoeksresultaten op PURE, een veelgebruikt webbased platform om publicaties en andere onderzoeksoutput te archiveren. Door de resultaten van afgeronde onderzoeken toegankelijk te maken op PURE, maken we wereldwijd impact en dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie. Bekijk de onderzoeksresultaten van EnTranCe | Centre of Expertise Energy op PURE hier.

 

Taal selecteren: