Eindrapport project I-Balance

Het project. I-Balance is in september 2012 gestart als een driejarig project waarin een aantal partijen – waaronder commerciële marktpartijen en kennisinstellingen, ondersteund met subsidie – samen onderzoek doen op het gebied van smart grids.
Het centrale onderzoeksonderwerp daarin is “integratie van duurzame energiebronnen in het bestaande energienet”. In dit onderzoek is daarbij gekeken naar een decentrale smart grid oplossing.

In het I-Balance onderzoek wordt daarbij gebalanceerd over 3 verschillende assen:
1. Consumptie en productie van energie worden met elkaar in balans gebracht,
2. Productie van niet-bestuurbare en wel bestuurbare bronnen wordt gebalanceerd, en
3. Problemen in de lokale elektriciteitsbehoefte worden opgelost door het apparaten – aangesloten op het gasnetwerk te gebruiken.

Dit balanceerwerk is uitsluitend mogelijk door inzet van ICT technieken. Vandaar dat een groot deel van het werk in dit onderzoek is gericht is op noodzakelijke ICT componenten. Zoals vaak is ICT daarbij geen doel maar een middel, en is ICT daarmee noodzakelijke ondersteunende techniek. De resultaten van dit project hebben daarom ook een vrij hoog ICT gehalte. De gebruikte en deels ontwikkelde ICT technieken zijn daarmee ook bouwstenen voor gebruik in smart grids.

De samenwerkende partijen in dit project zijn (alfabetische volgorde):
• GasTerra
• GasUnie
• Kennis Centrum Energie – Hanzehogeschool Groningen
• I-NRG
• RWE Wind
• Stichting Hooghalen Duurzaam
• TNO

Project uitgangspunten en aanpak
Een aantal uitgangspunten voor I-Balance zijn:
• Onderzoek naar slimme technieken – bestaande uit combinaties van ICT en niet-ICT technieken– waarmee decentrale balancering van consumptie en productie van energie (gas en elektrisch) gerealiseerd kan worden
• Praktijk onderzoek in een realistische setting, dus met echte apparaten, systemen, huishoudens etc.
• Demonstreerbare en tastbare oplossingen en resultaten
• Opslag van energie (storage) is geen onderdeel van onderzoek

• Participatie van studenten en disseminatie van kennis in het onderwijs
• leg een basis voor verder onderzoek (ontwikkelen onderzoek infrastructuur)

Een aantal uitgangspunten is gekozen. De belangrijkste daarvan waren:
• Samenwerking met “echte huishoudens” met echte productie en consumptie profielen door samenwerking met Hooghalen Duurzaam. Doelstelling in I-Balance was om van 50 echte huishoudens consumptie (en productie) patronen (op basis van slimme metergegevens) realtime te kunnen verzamelen en gebruiken.
• De focus ligt op elektrische energie. Tekorten in de beschikbaarheid van elektrische energie, worden opgelost door gebruik te maken van de bestaande gas infrastructuur. Gas is in dit project beschouwd als “altijd beschikbaar”.
• Consumptie op huishouden niveau kan NIET DIRECT beïnvloed worden met ICT middelen. De balancering dient daardoor gerealiseerd door energie (elektriciteit) productie te managen.
• Uit diverse onderzoeken is bekend dat ICT middelen kunnen bijdragen aan het bewustzijn over energie consumptie en productie in huishoudens. Verbeterd bewustzijn zou moeten leiden tot “betere” omgang met energie in huishoudens.
• Het centrale idee in deze aanpak is dat duurzame energie bronnen (als zon en wind) wel voorspelbaar zijn, maar niet controleerbaar. Dus op het moment dat energie nodig is kan niet zeker gesteld worden, dat deze energie ook beschikbaar is (wat inhoud dat de energievoorziening niet gegarandeerd kan worden). Door deze niet controleerbare bronnen te combineren met interessante controleerbare bronnen kan een dergelijke energievoorziening echter WEL zeker gesteld worden.
• De controleerbare elektriciteitsopwekker die in dit project is gekozen is relatief nieuwe apparatuur: de BlueGen van CFCL (Ceramic Fuel Cells Limited) [18], een Solid Oxyde Fuel Cell (SOFC). In dit onderzoek is derhalve veel tijd besteed aan het kennis opdoen rond het gebruik van zo’n brandstofcel in de praktijk. I-Balance heeft uiteindelijk 9 brandstofcellen gebruikt in dit drie jaar durende project.
• Power quality (kwaliteit van energievoorziening) is als apart onderzoeksthema geadresseerd.

• Door de betrokken partijen zijn diverse technieken ingebracht die in dit project zijn gecombineerd. Dit zijn:
o RWE wind: een 5 tal windturbines
o Hanzehogeschool: I-Share
o TNO: Triphase omgeving
o I-NRG: ICT platform voor energie toepassingen (I-NRG box + management software relevant voor apparaten in dit project)
o GasTerra: 9 SOFC brandstofcellen (Model Bluegens van CFCL)
o GasUnie (via DNVGL) kennis rond operationele aspecten van experimentele gasapparatuur (aanleg, operations van 9 SOFC apparaten).
o Hooghalen Duurzaam: 50 huishoudens met slimme metergegevens. Interactie met een specifieke verzameling van “echte” bewoners met interesse in duurzaamheid.

 

Voor het gehele rapport, klik hier

Taal selecteren: