Barn Talk 7 september | Vertragen om te verbreden?

Özcan 'Eus' Akyol spreekt zoals hij schrijft, recht voor zijn raap en hij spaart niets of niemand.. Hij trapt de eerste Barn Talk na de zomer af in de Energy Barn te Groningen!

– English below –

Participatie is al heel lang sleutelwoord in de energietransitie. En ja, de energietransitie is een maatschappelijke transitie. Maar waar heeft ons dat gebracht? Aan de ene kant hebben we meer kennis en gaat het sneller. Tegelijkertijd polariseert de samenleving. Oplossingen zijn duur en energie wordt sowieso onbetaalbaar door oorlog en marktwerking. Grote groepen staan buiten spel. Naast de energie-economie is dat de tweede olifant in de kamer. De huidige stikstofcrisis laat dat zien. Özcan Akyol vatte het probleem in de openingssessie op Springtij eigenlijk al samen: “Jullie zijn de klimaatvoorhoede,” sprak hij het publiek op Springtij toe, “maar wanneer gaan jullie je vermengen met de achterhoede?” De drempel om mee te doen is vaak te hoog voor mensen als ze niet vanuit hun werk of individuele belangstelling meedoen,” legde hij uit, “dat moeten we gaan veranderen.”

Özcan Akyol is een maatschappelijke duider. Hij helpt ons de polarisatie te zien en legt het verband met ons gedrag. Ons, wij, “de-zelfverklaarde-onderweg-bedenkende-hoe-het-moet-deskundigen”. Hoe wordt de energietransitie van iedereen en daarmee de wereld voor iedereen een beetje beter? Akyol schrijft boeken, heeft een vaste column in het AD en maakt mooie tv-programma’s (de neven van Eus).

Vorm:
1. Masterclass: van 15 – 15:45 uur
Engelstalig
Studenten van de energiemasters

2. Barn Talk: van 16:15 – 17:15 uur
Nederlandstalig
Professionals en studenten in de energietransitie

Plaats: EnTranCe, Energy Barn, Zernikelaan 17, Groningen

Slow down in order to broaden?

Participation has long been a key word in the energy transition. And yes, the energy transition is a social transition. But where has it brought us? On the one hand, we have more knowledge and things are moving faster. At the same time, society is polarising. Solutions are expensive and energy is becoming unaffordable anyway due to war and market forces. Large groups are left out. Apart from the energy economy, that is the second elephant in the room. The current nitrogen crisis shows this clearly. Özcan Akyol actually already summed up the problem in the opening session at Springtij: “You are the climate vanguard,” he addressed the audience at Springtij, “but when are you going to involve the rearguard?” The threshold to participate is often too high for people if they do not participate from their work or individual interest,” he explained, “we have to change that.”

Özcan Akyol is a social commentator. He helps us to see the polarisation and makes the connection with our behaviour. Us, the “self-declared-underground-thinking-how-it-must-be” experts. How does the energy transition become everyone’s domain and thus the world a little better for everyone? Akyol writes books, has a regular column in AD and makes great TV programmes (Eus’ nephews).

Form:
1. Masterclass: from 15 – 15:45 hours
In English
Students of the energy masters

2. Barn Talk: from 16:15 – 17:15
In Dutch
Professionals and students in the energy transition

Location: EnTranCe, Energy Barn, Zernikelaan 17, Groningen

Taal selecteren: