Barn Talk 6 april | Desinformatie: is kennis hét wapen van de energieprofessional in hun strijd tegen desinformatie?

Desinformatie wordt een steeds groter risico voor onze samenleving. We worden overspoeld door beelden en informatie, maar hoe weet je nu wat je kunt geloven en wat niet? Feiten worden anno 2022 vaker in twijfel getrokken en de brengers van feiten worden steeds vaker bedreigd. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen de wetenschap en de samenleving. Kunnen we dit nog voorkomen?

– English below –

Nepnieuws, incorrecte berichten en hoaxes bestaan al honderden jaren, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van sociale media. In hoog tempo wordt onjuiste informatie verspreid die opzettelijk gericht is op het veroorzaken van schade. Een bekend en schrijnend voorbeeld van desinformatie in de energiesector is de campagne van Shell in de jaren ‘90, waarmee het bedrijf twijfel en verwarring zaaide over de bevindingen van klimaatwetenschappers die de gevaren van opwarming van de aarde beschreven. De campagne was bedoeld om overheidsingrijpen in vervuilende energiewinning te voorkomen. Dit terwijl Shell al in 1986 op de hoogte was van de ernstige (klimaat)gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen. En ook nu, in de Oekraïne-crisis, moeten we voorzichtig zijn om echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Er is een spanningsveld tussen goede en slechte/eerlijke en oneerlijke bedoelingen om ons als persoon, maar ook als samenleving te beïnvloeden.

Er wordt dus steeds vaker twijfel gezaaid over kennis en de intenties van de mensen of bedrijven die kennis verspreiden. Welke rol hebben journalisten, als ze die al hebben, in de strijd tegen desinformatie? Welke rol hebben onderwijsinstelling en studenten? En hoe kunnen energieprofessionals zich wapenen tegen desinformatie? Dat en meer bespreken we in de Barn Talk van 6 april.

De Barn Talk vindt plaats op woensdag 6 april 2022 en zal van start gaan om 16.15 uur.


Disinformation: is knowledge the energy professional’s weapon in their fight against disinformation?

Disinformation is becoming an increasing risk for our society. We are flooded by images and information, but how do you know what to believe and what not to believe? Facts are questioned anno 2022 and the bringers of facts are increasingly threatened. A gap is likely to emerge between science and society. Can we still prevent this happening?   

Fake news, incorrect messages and hoaxes have existed for hundreds of years, but their spread has been lightning fast since the rise of social media. Inaccurate information that is deliberately aimed at causing harm is being spread at a rapid pace. A well-known example of disinformation in the energy sector is Shell’s campaign in the ‘90s, through which the company casts doubt and confusion on the findings of climate scientists describing the dangers of global warming. The campaign was intended to prevent government intervention in polluting energy extraction. This while Shell knew about the serious (climate) consequences of using fossil fuels as early as 1986. And also now, in the Ukraine crisis, we have to be careful to distinguish real news from fake news. There is a high tension between real and dishonest intentions to influence us as individuals, but also as a society.

Thus, more and more doubt is cast on knowledge and the intentions of the people or companies spreading knowledge. What role, if any, do journalists have in the fight against disinformation? What role do educational institutions and students have? And how can energy professionals guard against disinformation? We discuss that and more in the April 6 Barn Talk.

The Barn Talk will take place on Wednesday, April 6, 2022, and starts at 4:15 p.m.

The Barn Talk can be attended live at the Energy Barn in Groningen (limited seating, full = full). More information can be found on this page.

If you want to attend the event at the Energy Barn, please register here.

Energy Barn - energietransitie
Taal selecteren: